Governing Body

  • Prof. Manju Mukul Kamble- Chairperson
  • Prof. Amarjeet Kaur- Treasurer
  • Dr. Sudha Gulati- Teachers’ Representative
  • Dr. Sanavar Soham - Teachers’ Representative
  • Prof. Meena Charanda -Principal, Member-Secretary
  • Mr. Yashasvi – NTS Representative