lecture by Dr. Chaity Das on Testimony to Freedom: The Art of Firdousi Priyobhashini